عوامل پیش بینی‌کننده وضعیت استرس تحصیلی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌ شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

3 گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

مقدمه: براساس پژوهش های گوناگون دانشجویان در زمان تحصیل استرس زیادی را متحمل میشوند.استرس تحصیلی اگر شدت یابد یا ادامه پیدا کند، در زمینه سلامت روانی و بهزیستی، مشکلاتی را ایجاد میکند.پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل پیش بینی‌کننده وضعیت استرس تحصیلی و عوامل موثر بر آن در بین دانشجویان براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌ شده انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی _تحلیلی بر روی320 دانشجو انجام شد.جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه های مشخصات فردی، استرس تحصیلی گادزلا و محقق ساخته براساس نظریه رفتار برنامه ریزی شده که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت،استفاده شد.داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16و آزمون های آماری مرتبط در سطح معنی داری 0/05 تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: استرس تحصیلی با جنسیت (0/05>p)و مقطع تحصیلی(0/001>p) ارتباط آماری معناداری داشت.براساس نتایج ضریب هبستگی اسپیرمن؛ آگاهی(r= 0/201, p< 0/001)با استرس تحصیلی ارتباط مثبت معنادار و هنجارهای انتزاعی(r= -0/177, p< 0/05)و کنترل رفتاری درک شده(r= -0/261, p< 0/001) ارتباط معکوس معنادار داشتند.همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که نظریه رفتار برنامه ریزی شده در مجموع،14/7درصد واریانس استرس تحصیلی را در بین دانشجویان پیشگویی میکرد که از بین آنها آگاهی و کنترل رفتاری درک شده تاثیر معنادار داشتند(0/001>p).
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش پیشنهاد میکند که استفاده از نظریه رفتار برنامه ریزی شده در مداخلات آموزشی با تمرکز بر سازه کنترل رفتاری درک شده در استرس تحصیلی میتواند نتایج موثری به همراه داشته باشد.

کلیدواژه‌ها