کلیدواژه‌ها = زنان نابارور
اثربخشی درمان فراتشخیصی یکپارچه بر بهبود راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و سازگاری اجتماعی زنان نابارور

دوره 19، شماره 3-ویژه‌نامه سومین کنفرانس بین‌المللی نوآوری‌های اخیر در روان‌شناسی، مشاوره و علوم رفتاری، فروردین و اردیبهشت 1396، صفحه 163-169

10.22038/jfmh.2017.8988

نجمه طالبی؛ مهسا نایینی داورانی؛ رضا نوروزی کوهدشت؛ لیلا یعقوبی