نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون ارزیابی طیف دو قطبی در بیماران افسرده مراجعه کننده به کلینیک سرپایی روان پزشکی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 99-105]
 • آزمون افسردگی بک بررسی مورد–شاهدی افسردگی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار قلبی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 299-304]
 • آزمون افسردگی بک بررسی شیوع افسردگی پس از سکته ی مغزی و ارتباط آنبا میزان ناتوانی و محل ضایعه ی مغزی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 191-199]
 • آسیب شناسی روانی فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 273-280]
 • آفرینندگی بررسی آفرینندگی در دانش آموزان دختر بر اساس ارزیابی اثربخشی روش های بارش مغزی و اکتشافی هدایت شده [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 133-140]
 • آنژین ناپایدار قلبی بررسی مورد–شاهدی افسردگی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار قلبی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 299-304]
 • آوای قرآن مقایسه ی تاثیر"آوای قرآن"و موسیقی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 215-220]

ا

 • احساس تنهایی توان پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و متغیرهای جمعیت‌شناختی بر احساس تنهایی دختران دانش‌آموز [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 71-78]
 • اختلالات خلقی ارزیابی طیف دو قطبی در بیماران افسرده مراجعه کننده به کلینیک سرپایی روان پزشکی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 99-105]
 • اختلال استرس پس از سانحه بخشایش و رضایت زناشویی در مردانمبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 33-46]
 • اختلال در عملکرد اجتماعی و آسیب جسمانی بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و بهداشت روانی در ساکنین شهر خرم آباد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 47-54]
 • اختلال دو قطبی اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 289-298]
 • اختلال روان پزشکی میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 311-316]
 • اختلال شخصیت میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 311-316]
 • اختلال شخصیت مرزی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 317-323]
 • اختلال وسواسی جبری گزارش یک مورد یادگارخواهی و پدوفیلی به همراه اختلال وسواسی جبری [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 157-160]
 • ایران شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط در دانش آموزان دبیرستانی کرمان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 239-245]
 • استاد شیوع منابع و علایم استرس در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 25-32]
 • استرس تعیین عوامل روان شناختی و اجتماعی پدیدآیی استرس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 305-310]
 • استرس شغلی شیوع منابع و علایم استرس در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 25-32]
 • اضطراب اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 317-323]
 • اضطراب بررسی رابطه ی جهتگیری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجویان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 209-214]
 • اضطراب بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و بهداشت روانی در ساکنین شهر خرم آباد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 47-54]
 • اضطراب بررسی ارتباط بین کایفوز و عوامل روان شناختی در دانشجویان پسر دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 55-61]
 • افسردگی بررسی مورد–شاهدی افسردگی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار قلبی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 299-304]
 • افسردگی بررسی شیوع افسردگی پس از سکته ی مغزی و ارتباط آنبا میزان ناتوانی و محل ضایعه ی مغزی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 191-199]
 • افسردگی بررسی رابطه ی جهتگیری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجویان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 209-214]
 • افسردگی ارزیابی طیف دو قطبی در بیماران افسرده مراجعه کننده به کلینیک سرپایی روان پزشکی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 99-105]
 • افسردگی مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بستری در بیمارستان به علت حمله حاد عروق کرونر و بیماری کاتاراکت [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 141-148]
 • افسردگی بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و بهداشت روانی در ساکنین شهر خرم آباد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 47-54]
 • افسردگی بررسی ارتباط بین کایفوز و عوامل روان شناختی در دانشجویان پسر دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 55-61]
 • اکستاسی مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 265-272]

ب

 • بخشایش بخشایش و رضایت زناشویی در مردانمبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 33-46]
 • بخش های بیمارستانی بررسی عوامل تنش زا در پرستاران [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 231-237]
 • بستری بررسی مورد–شاهدی افسردگی در بیماران مبتلا به آنژین ناپایدار قلبی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 299-304]
 • بیماران بستری بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 63-70]
 • بیماری های ایسکمیک قلبی مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بستری در بیمارستان به علت حمله حاد عروق کرونر و بیماری کاتاراکت [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 141-148]
 • بهداشت روانی بررسی ارتباط بین روش های مقابله ای و بهداشت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 117-122]
 • بهداشت روانی بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و بهداشت روانی در ساکنین شهر خرم آباد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 47-54]
 • بهداشت روان شناختی رابطه ی ویژگی های شخصیت و بهداشت روان شناختی با "توجه آگاهانه به حال" در دانشجویان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 281-288]

پ

 • پایایی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش سنج دینی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 107-116]
 • پدوفیلی گزارش یک مورد یادگارخواهی و پدوفیلی به همراه اختلال وسواسی جبری [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 157-160]
 • پرخاشگری آشکار و رابطه ای بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 15-24]
 • پرخاشگری غیر مستقیم و مستقیم بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 15-24]
 • پرستاران بررسی عوامل تنش زا در پرستاران [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 231-237]

ت

 • تحلیل عاملی بررسی روایی و پایایی مقیاس محرک های تصویری استاندارد در گروهی از دانشجویان شیراز، جنوب ایران [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 149-155]
 • تحلیل عوامل ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش سنج دینی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 107-116]
 • تصویر بدنی بررسی روایی و پایایی مقیاس محرک های تصویری استاندارد در گروهی از دانشجویان شیراز، جنوب ایران [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 149-155]
 • تکانشگری اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 317-323]
 • تلقیح داخل رحمی اسپرم مقایسه ی تاثیر"آوای قرآن"و موسیقی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 215-220]
 • تنیدگی نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارور [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 122-132]
 • توجه آگاهانه به حال رابطه ی ویژگی های شخصیت و بهداشت روان شناختی با "توجه آگاهانه به حال" در دانشجویان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 281-288]

ح

 • حمله حاد عروق کرونر مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بستری در بیمارستان به علت حمله حاد عروق کرونر و بیماری کاتاراکت [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 141-148]

خ

 • خود بیمار پنداری بررسی ارتباط بین کایفوز و عوامل روان شناختی در دانشجویان پسر دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 55-61]

د

 • دارو درمانی اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 289-298]
 • دارو درمانی اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 317-323]
 • دانش آموزان شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط در دانش آموزان دبیرستانی کرمان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 239-245]
 • دانشجو بررسی رابطه ی جهتگیری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجویان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 209-214]
 • دانشجویان رابطه ی ویژگی های شخصیت و بهداشت روان شناختی با "توجه آگاهانه به حال" در دانشجویان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 281-288]
 • دانشجویان بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان هراس اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 87-97]
 • دانشگاه آزاد اسلامی شیوع منابع و علایم استرس در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 25-32]
 • دبیرستان شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط در دانش آموزان دبیرستانی کرمان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 239-245]
 • دختران فراری ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 7-14]
 • درمان شناختی رفتاری اثر بخشی درمان شناختی رفتاری و درمان دارویی بر علایم اضطراب و تکانشگری مردان مبتلا به اختلال شخصیت مرزی [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 317-323]

ر

 • راهبردهای مقابله با استرس بررسی رابطه راهبردهای مقابله ای و بهداشت روانی در ساکنین شهر خرم آباد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 47-54]
 • راهکارهای مقابله با تنیدگی نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارور [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 122-132]
 • رضایت زناشویی بخشایش و رضایت زناشویی در مردانمبتلا به اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ و همسران آنان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 33-46]
 • روایی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش سنج دینی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 107-116]
 • روش اکتشافی هدایت شده بررسی آفرینندگی در دانش آموزان دختر بر اساس ارزیابی اثربخشی روش های بارش مغزی و اکتشافی هدایت شده [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 133-140]
 • روش بارش مغزی بررسی آفرینندگی در دانش آموزان دختر بر اساس ارزیابی اثربخشی روش های بارش مغزی و اکتشافی هدایت شده [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 133-140]
 • روش های مقابله ای بررسی ارتباط بین روش های مقابله ای و بهداشت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 117-122]

ز

 • زندان میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 311-316]
 • زندانی میزان شیوع اختلالات روان پزشکی در زندانیان زندان مرکزی سنندج [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 311-316]
 • زوجین نابارور نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارور [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 122-132]

س

 • سبک دفاعی نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 181-190]
 • سبک فرزندپروری ادراک‌شده توان پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و متغیرهای جمعیت‌شناختی بر احساس تنهایی دختران دانش‌آموز [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 71-78]
 • سکته ی مغزی بررسی شیوع افسردگی پس از سکته ی مغزی و ارتباط آنبا میزان ناتوانی و محل ضایعه ی مغزی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 191-199]
 • سیگار شیوع مصرف سیگار و عوامل مرتبط در دانش آموزان دبیرستانی کرمان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 239-245]

ش

 • شاخص ناتوانی بارتل بررسی شیوع افسردگی پس از سکته ی مغزی و ارتباط آنبا میزان ناتوانی و محل ضایعه ی مغزی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 191-199]
 • شناختی رفتاری اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 289-298]

ع

 • علایم استرس شیوع منابع و علایم استرس در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 25-32]
 • عملکرد بین فردی اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 289-298]
 • عوامل اجتماعی تعیین عوامل روان شناختی و اجتماعی پدیدآیی استرس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 305-310]
 • عوامل تنش زا بررسی عوامل تنش زا در پرستاران [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 231-237]
 • عوامل روان شناختی تعیین عوامل روان شناختی و اجتماعی پدیدآیی استرس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 305-310]

ف

 • فرار از منزل ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 7-14]
 • فراوانی فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 273-280]

ک

 • کاتاراکت مقایسه فراوانی و شدت افسردگی در بیماران بستری در بیمارستان به علت حمله حاد عروق کرونر و بیماری کاتاراکت [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 141-148]
 • کایفوز بررسی ارتباط بین کایفوز و عوامل روان شناختی در دانشجویان پسر دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 55-61]
 • کودکان پیش دبستانی بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 15-24]

گ

 • گروه درمانی اثر گروه درمانی شناختی رفتاری بر پیامد اختلال دو قطبی نوع یک [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 289-298]
 • گروه درمانی شناختی رفتاری بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان هراس اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 87-97]

م

 • مبتلا به اسکیزوفرنیی بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 63-70]
 • متغیرهای جمعیت شناختی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی با ریسک فرار از منزل در دختران نوجوان شهر مشهد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 7-14]
 • متغیرهای جمعیت‌شناختی توان پیش‌بینی سبک‌های فرزندپروری ادراک شده و متغیرهای جمعیت‌شناختی بر احساس تنهایی دختران دانش‌آموز [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 71-78]
 • مدارس فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 273-280]
 • مذهب بررسی رابطه ی جهتگیری مذهبی بااضطراب و افسردگی در دانشجویان [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 209-214]
 • مصرف مواد بررسی مصرف مواد در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 63-70]
 • معلم فراوانی آسیب شناسی روانی در معلمین مدارس ابتدایی شهر کرد [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 273-280]
 • مقیاس اندازه گیری پرخاشگری بررسی پایایی و روایی مقیاس پرخاشگری پیش دبستانی و ارزیابی میزان پرخاشگری در کودکان پیش دبستانی ارومیه [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 15-24]
 • مقیاس محرک های تصویری استاندارد بررسی روایی و پایایی مقیاس محرک های تصویری استاندارد در گروهی از دانشجویان شیراز، جنوب ایران [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 149-155]
 • مکانیسم دفاعی نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 181-190]
 • منابع استرس شیوع منابع و علایم استرس در استادان دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان [دوره 10، شماره 37، 1387، صفحه 25-32]
 • مهارت قاطعیت مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 265-272]
 • مهارت های اجتماعی بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان هراس اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 87-97]
 • موسیقی مقایسه ی تاثیر"آوای قرآن"و موسیقی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 215-220]
 • مولتیپل اسکلروزیس تعیین عوامل روان شناختی و اجتماعی پدیدآیی استرس در بیماران مولتیپل اسکلروزیس [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 305-310]

ن

 • ناباروری مقایسه ی تاثیر"آوای قرآن"و موسیقی بر موفقیت تلقیح داخل رحمی اسپرم [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 215-220]
 • نارسایی مزمن کلیه بررسی ارتباط بین روش های مقابله ای و بهداشت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 117-122]
 • نارسایی هیجانی نارسایی هیجانی و سبک های دفاعی [دوره 10، شماره 39، 1387، صفحه 181-190]
 • نستوهی نستوهی، تنیدگی و راهکارهای مقابله با تنیدگی در زوجین نابارور [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 122-132]
 • نگرش سنج دینی ساختار عاملی، پایایی و روایی مقیاس نگرش سنج دینی [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 107-116]
 • نوجوان مهارت قاطعیت و مصرف اکستاسی در بین نوجوانان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 265-272]

و

 • ویژگی های شخصیت رابطه ی ویژگی های شخصیت و بهداشت روان شناختی با "توجه آگاهانه به حال" در دانشجویان [دوره 10، شماره 40، 1387، صفحه 281-288]

ه

 • هراس اجتماعی بررسی تاثیر افزودن آموزش مهارت های اجتماعی بر گروه درمانی شناختی رفتاری در درمان هراس اجتماعی دانشجویان [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 87-97]
 • همودیالیز بررسی ارتباط بین روش های مقابله ای و بهداشت روانی در بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 117-122]

ی

 • یادگار خواهی گزارش یک مورد یادگارخواهی و پدوفیلی به همراه اختلال وسواسی جبری [دوره 10، شماره 38، 1387، صفحه 157-160]