نویسنده = Abolghasem Yaghoobi
نقش الگوهای ارتباطی خانواده و ترتیب تولد در پیش بینی حالات هویتی نوجوانان

دوره 26، شماره 2، فروردین و اردیبهشت 1403، صفحه 81-88

10.22038/JFMH.2023.51283.2835

Abolghasem Yaghoobi؛ Azadeh Mahdavi؛ Safdar Nabizadeh