بررسی بهداشت روانی دانشجویان در رابطه با عوامل تحصیلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2007.1788

چکیده

یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد و پرورش استعدادهای دانشجویان وجود سلامتی روانی در آن ها است. مطالعات متعدد نشان می دهد که دانشجویان نیز ممکن است همانند انسان های دیگر به اختلالات روانی و عاطفی مبتلا شوند. هدف از این مطالعه، بررسی وضعیت بهداشت روانی دانشجویان دانشگاه لرستان در رابطه با برخی متغییرهای فردی و تحصیلی است.
روش کار: در این تحقیق که یک پژوهش توصیفی است، نمونه آماری تحقیق عبارت بود از تعداد 436 نفر دانشجو که با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای به صورت تصادفی انتخاب شده بودند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از پرسش نامه ای که حاوی سئولات مربوط به ویژگی های جمعیت شناختی و مقیاس بهداشت روانی(MHS) بود، مورد استفاده قرار گرفت. به منظور بررسی رابطه بین نمرات بهداشت روانی دانشجویان با متغیر های تحصیلی و فردی از آزمون های آماریt، تحلیل واریانس و شفه استفاده شد و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج: بررسی نمرات بهداشت روانی کسب شده توسط دانشجویان با میانگین 19/164 (کمی بالاتر از میانگین پرسش نامه با میانگین 150) نشان می دهد که به طور کلی آنان از بهداشت روانی برخوردار می باشند. همچنین، یافته های پژوهش حاکی است متغیرهای سن (05/0‍P< ، 54/3F= )، سنوات تحصیلی(01/0‍P< ، 84/4F= ) و نوع دوره تحصیلی(05/0‍P< ،73 /3F= ) دانشجویان با بهداشت روانی آنان رابطه معنا داری دارند. نتایج دیگر مبین آن است که متغیرهای دانشکده یا رشته تحصیلی(05/0P> 91/0F=)، پیشرفت تحصیلی(05/0P>، 39/0F= )، وضعیت سکونت (05/0P> ،55/0F= ) و تأهل (05/0 p>، 64/0t=) دانشجویان رابطه ای با بهداشت روانی آنان ندارد.
بحث: به طور کلی می توان گفت که دانشجویان دانشگاه لرستان از بهداشت روانی نسبتاً بالایی برخوردار هستند. دانشجویان سنین بالاتر و همچنین دانشجویان سال سوم و نیز دانشجویان دوره های شبانه در مقایسه با دیگر دانشجویان از بهداشت روانی کمتری برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها