ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه‌ی هوش شخصی در نمونه‌ی دانشجویان ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری روان‌شناسی، دانشیار روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 دکتری روان‌شناسی، استادیار دانشگاه پیام نور، ایران

چکیده

مقدمه: بررسی ابعاد مختلف هوش و ساخت ابزارهای مربوط به ارزیابی آن،  یکی از موضوعات مطرح در روان­شناسی است. هدف پژوهش حاضر تحلیل عاملی تاییدی فرم کوتاه پرسش­نامه­ی هوش شخصی در نمونه­ی دانشجویان ایرانی است.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی شامل کلیه دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395 بود که از بین آن­ها 370 نفر 18تا 33 سال با سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد به شیوه­ی تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسش­نامه­های هوش شخصی، هوش اجتماعی، هوش هیجانی و تنظیم شناختی هیجان را تکمیل نمودند. از ضریب آلفای کرونباخ برای بررسی همسانی درونی  و ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی اعتبار همزمان پرسش­نامه استفاده شد.   برای تعیین اعتبار محتوای پرسش­نامه که اصلی­ترین نوع اعتبار است از نظرات 3 نفر متخصص روان­شناسی استفاده گردید. برای تعیین اعتبار سازه پرسش­نامه از تحلیل عاملی تاییدی با نرم­افزار AMOS18 استفاده شد.
یافته­ها: بنا بر ضرایب همبستگی پیرسون، از بین دو عامل، عامل دوم، راهنمای انتخاب با استفاده از اطلاعات مرتبط با شخصیت، قوی­ترین (73/0r=) همبستگی را با کل مقیاس داشته و فرم کوتاه پرسش­نامه­ی هوش شخصی و دو عامل آن از اعتبار خوبی (آلفای کرونباخ=86/0) در جمعیت دانشجویی برخوردار است.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، پرسش­نامه­ی هوش شخصی ابزاری معتبر و روا برای ارزیابی این بعد از هوش است.

کلیدواژه‌ها