نقش اجتناب شناختی‌رفتاری و سبک هویت‌ اجتنابی‌آشفته در پیش‌بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف‌پذیری ‌شناختی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، اهواز، ایران

3 استاد گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

4 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر تعیین نقش اجتناب شناختی­رفتاری و سبک هویت اجتنابی­ آشفته در پیش­بینی سازگاری با دانشگاه با کنترل انعطاف­پذیری شناختی است.
روش­کار: در یک طرح همبستگی و با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای­ ا­­ز بین دانشجویان مجتمع علم­الهدی وابسته به دانشگاه  شهید چمران اهواز، تعداد 285 دانشجوی پسر، در سال تحصیلی 96-1395 به پرسش­نامه­های اجتناب شناختی­رفتاری، سبک هویت اجتنابی آشفته، انعطاف­پذیری شناختی و سازگاری با دانشگاه پاسخ دادند. داده­ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان با SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که تمام خرده­مقیاس­های اجتناب شناختی­رفتاری­ و سبک هویت اجتنابی آشفته، همبستگی منفی و معنی­داری با سازگاری با دانشگاه دارند. هم­چنین بین انعطاف­پذیری شناختی و سازگاری با دانشگاه، همبستگی مثبت دیده شد. به علاوه، نتایج رگرسیون چندگانه به شیوه همزمان نشان داد که اجتناب شناختی­رفتاری و سبک هویت اجتنابی ­آشفته با کنترل انعطاف­پذیری شناختی قادر به تبیین و پیش­بینی 28 درصد از واریانس سازگاری با دانشگاه هستند.
نتیجه­گیری: بنابراین با توجه به نقش مهم اجتناب شناختی­رفتاری و سبک هویت اجتنابی آشفته­ در کاهش سازگاری با دانشگاه، هدف قرار دادن این متغیرها در جهت کاهش و پیشگیری از رفتارهای ناسازگارانه در محیط دانشگاه، می­تواند مفید واقع شود.

کلیدواژه‌ها