نویسنده = جعفر صداقتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان

دوره 21، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 194-201

جعفر صداقتی؛ عبدالله قاسمی؛ معصومه شجاعی