بررسی تاثیر فعالیت‌های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشد و تکامل و یادگیری حرکتی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

2 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران

3 دانشیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اهمیت پرخاشگری کودکان و نوجوانان در پیش بینی مشکلات سازگاری روانی- اجتماعی آینده، پژوهش حاضر با هدف مقایسه تاثیر فعالیت­های رقابتی و غیررقابتی بر پرخاشگری کودکان 7 تا 9 و10 تا 12 ساله انجام شد.
روش­کار: جامعه­آماری این کارآزمایی بالینی شامل 2200 دانش­آموز پسر مدارس ابتدایی خلیل­آباد در سال تحصیلی  95-1394 بودند. ابتدا به صورت تصادفی 4 مدرسه ابتدایی انتخاب و 200 دانش­آموز با انتخاب تصادفی در گروه فعالیت­های رقابتی و گروه فعالیت­های غیررقابتی قرار گرفتند. پرسشنامه پرخاشگری کودک 11-7 ساله در مدرسه (فرم معلمان) به عنوان پیش­آزمون در اختیار شرکت­کنندگان قرار گرفت. طول دوره اجرای برنامه 12 هفته (هفته ای دو جلسه) بود. در انتهای مداخله از گروه­ها پس­آزمون به عمل آمد. داده­ها با استفاده از آزمون کواریانس چند متغیره تحلیل گردیدند.
 یافته­ها: پس از حذف اثر پیش­آزمون نمره پرخاشگری، تفاوت اثر تعامل گروه رقابتی ـ غیررقابتی با گروه سنی بر نمره­های پس­آزمون معنی­دار نبود (11/0 P=  و  47/2 f (1,199)=).
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج، فعالیت­های رقابتی و غیررقابتی تفاوت معنیداری در پرخاشگری دانش­آموزان  ندارند.

کلیدواژه‌ها