نقش رابطه والد کودک، سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده در شکل گیری نارضایتی جنسیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 روانشناس/سازمان پزشکی قانونی

2 دکتــرای تخصصــی روانشناسی بالینی، اســتادگروه روانشناسی دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه اصــفهان. اصــفهان،

3 دکتــرای تخصصــی مشــاوره، اســتاد گروه مشاوره دانشکده علــوم تربیتــی و روانشناســی دانشــگاه اصــفهان. اصــفهان،

4 دکتــرای تخصصــی روانشناسی بالینی، اســتاد یار دانشــگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد

چکیده

مقدمه: آسیب در رابطه والدکودک، سبک های دلبستگی و عملکرد ناکارآمد خانواده به صورت جداگانه، در چندین مدل آسیب شناسی روانی به منزله مولفه های کلیدی در اختلالات روانی در نظر گرفته شده اند. هدف از انجام پژوهش حاضر، نقش رابطه والدکودک و سبک های دلبستگی به عنوان عوامل روانی عاطفی و نقش عملکرد خانواده به عنوان عامل خانوادگی در بروز نارضایتی جنسیتی بود.

روش: بدین منظور تعداد 101 نفر (51 زن و 50 مرد) از افراد مبتلا به نارضایتی جنسیتی با رضایت آگاهانه و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده بودند، پرسشنامه های رابطه والدکودک، سبک های دلبستگی و عملکرد خانواده را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از نرم افزار spss نسخه 21 و روش آماری رگرسیون تحلیل شدند.

یافته ها: بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون همزمان در زمینه رابطه مادرکودک، مهمترین مولفه ها همانندسازی و آزردگی/سردرگمی نقش است و در زمینه سبک های دلبستگی، سبک دلبستگی ناایمن اجتنابی و در زمینه عملکرد خانواده، مولفه هایی چون ارتباط، آمیزش عاطفی، حل مشکل و عملکرد کلی خانواده قادر به پیش بینی نارضایتی جنسیتی بودند.

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، نقش همزمان عوامل روانی عاطفی و خانوادگی در بروز نارضایتی جنسیتی شایان توجه است.

کلیدواژه‌ها