بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی - اقتصادی والدین در بروز اتیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

روانپزشکی/علوم پزشکی/ارومیه/ایران

چکیده

پیش‌زمینه و هدف: دلایل حقیقی اختلالات اتیسم ناشناخته است در ابتدا اعتقاد بر این بود که محیط علت اصلی این اختلال است. امروزه عوامل رشدی عصبی را علت اصلی این اختلال می‌دانند. به احتمال زیاد عوامل ژنتیکی به صورت بالقوه و تعامل آنها با عوامل محیطی احتمال بروز اتیسم را افزایش می‌دهد. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی - اقتصادی والدین در بروز اتیسم می باشد.
مواد و روش کار: این تحقیقی از نوع موردی – شاهدی می‌باشد . که در آن گروه مورد از افراد دارای اتیسم تشکیل شد و گروه کنترل یا همان گروه شاهد شامل افراد سالم می‌باشد که در متغیرهای مورد نظر دو گروه با هم مقایسه شده‌اند. جامعه مورد استفاده در این پژوهش تمامی کودکانی است که در مراکز بهداشتی استان آذربایجان غربی تشخیص اتیسم دریافت کرده‌اند و در مدارس در سال 1395 در حال دریافت آموزش بودند. برای تعیین وضعیت اقتصادی و اجتماعی از پرسشنامه SES استفاده شد که شامل چهار مؤلفه (میزان درآمد، طبقه اقتصادی، وضعیت مسکن و تحصیلات) می‌باشد.
یافته ها: براساس نتایج مطالعه حاضر اختلاف معنی داری درخصوص ترک مادر و وضعیت اقتصادی - اجتماعی در گروه‌های مورد مطالعه وجود نداشت (p>0/05) اما توزیع تغییر محل سکونت در بین گروه‌های تحت بررسی از نظر آماری اختلاف معنی‌داری داشت ( p=.020).
بحث و نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که عوامل اقتصادی و اجتماعی نمی‌تواند عامل بروز اتیسم باشد. یافته‌های مطالعه حاضر با یافته‌های مطالعه‌ای که در سوئد و دانمارک انجام شد

کلیدواژه‌ها

موضوعات