نویسنده = ایمان الله بیگدلی
نقش الگوهای تعاملی والدین در بروز اختلال وسواسی _ جبری: مطالعه مروری در پیشینه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 شهریور 1398

10.22038/jfmh.2019.39585.2651

احسان گلی گرمیانکی؛ محمد سعید عبدخدائی؛ علی مشهدی؛ ایمان الله بیگدلی


مقایسه ویژگی های شخصیتی و تکانشگری دانشجویان مرد سیگاری و غیرسیگاری خوابگاهی

دوره 21، شماره 2، بهمن و اسفند 1397، صفحه 121-127

10.22038/jfmh.2019.14246

کسری شریفی؛ محمد جواد اصغری ابراهیم آباد؛ ایمان الله بیگدلی