بررسی مقایسه‌ای بین تاب‌آوری با رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 دانشیار گروه روان‌شناسی و علوم تربیتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 کارشناس ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی، گرایش روان‌شناسی ورزشی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین تاب­آوری و رضایتمندی زندگی در زنان عادی و زندانی انجام شده است.
روش­کار: روش پژوهش حاضر علی-مقایسه­ای است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه زنان زندانی و غیر زندانی شهر اصفهان در سال 1395 می­باشد. 280 نفر (140 زن زندانی و 140 زن عادی) به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه­های تاب آوری کانر و دیویسون (2003) و رضایت از زندگی داینر (1985) استفاده گردید. داده­ها از نظر توصیفی و استنباطی (همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس) و با کمک نرم افزار SPSSتحلیل شدند.
یافته­ها: بین تحمل عاطفه منفی با رضایت از زندگی در زنان زندانی و بین زیرمقیاس کنترل و شایستگی فردی با رضایت  از زندگی در زنان عادی رابطه­ی معنی­داری یافت گردید (05/0P<). یافته­های تحلیل واریانس نشان داد که در مولفه­ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه­ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد (05/0P<).
 نتیجه­گیری: بنا بر نتایج در مولفه­ی شایستگی فردی، تحمل عاطفه منفی و پذیرش تغییر مثبت و مولفه­ی رضایت از زندگی بین دو گروه زنان زندانی و عادی تفاوت معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها