تدوین بسته آموزشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان‌مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای رشته روان‌شناسی عمومی، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: از عوامل موثر در بروز ناسازگاری بین زوجین، عدم ارضای نیازهای دلبستگی است و هر یک از زوجین با انتظارات و تجاربی از گذشته­ی خود، وارد رابطه می­شوند که نقش مهمی در چگونگی پاسخ­دهی آن­ها به همسر دارد. پژوهش حاضر، با هدف تدوین بسته­ی آموزشی غنی­سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان­مدار و بررسی اثربخشی آن بر سازگاری زناشویی زوجین تازه ازدواج کرده انجام شده است.
روش­کار: در این پژوهش با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون دو گروهی (شاهد-آزمون) از بین زوج­های مراجعه­کننده به مراکز مشاوره در شهر گرگان 30 زوج داوطلب به صورت نمونه­گیری هدفمند انتخاب و به تصادف به دو گروه آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در 8 جلسه سه ساعته آموزش گروهی شرکت کردند و داده­های پژوهش با استفاده از مقیاس سازگاری زناشویی لاک و والاس جمع­آوری و با روش تحلیل کوواریانس تحلیل شدند.
یافته­ها: آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان­مدار در گروه آزمون به نسبت گروه شاهد، تاثیر بیشتری بر ارتفایء سازگاری زناشویی زوجین داشته است (01/0>P). هم­چنین آزمون پی­گیری نشان داد اثر این آموزش ماندگار بوده است و بین میانگین­های مراحل پس­آزمون و پی­گیری تفاوت معنی­داری مشاهده نشد.
  نتیجه­گیری: نتایج این پژوهش تاثیر آموزش غنی­سازی زندگی زناشویی بر اساس رویکرد هیجان­مدار را در افزایش سازگاری زوجین تازه ازدواج کرده، تایید می­کند.

کلیدواژه‌ها