مقایسه رضایتمندی زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه رضایتمندی زناشویی و صمیمیت زناشویی دانشجویان زن شاغل و غیر شاغل متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود.
روش­کار: نمونه آماری این پژوهش علی-مقایسه­ای این شامل 246 نفر از زنان متاهل (124 نفر شاغل و 122 نفر غیر شاغل) از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های رضایت زناشویی اینریچ و صمیمیت زوجین باگاروزی بود. داده­ها از طریق تحلیل واریانس دوطرفه تحلیل شدند.
یافته­ها: نتایج نشان داد که نمرات میانگین رضایت زناشویی و صمیمیت زناشویی زنان شاغل بالاتر از زنان غیر شاغل بوده  و این تفاوت، معنی­دار است (05/0>P)
  نتیجه­گیری: نتایج نشان داد که زنان شاغل صمیمیت زناشویی و رضایت زناشویی بالاتری را نسبت به زنان شاغل گزارش نموده­اند.

کلیدواژه‌ها