اثربخشی مهارت حل مسئله برسازگاری معلولین جسمی حرکتی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز

چکیده

مقدمه: حل مسئله، مهارت مقابله­ای و عملی است که موجب افزایش حرمت خود شده شود و با سازش­یافتگی شخصی خوب، ارتباط دارد. با توجه به آمار بالای معلولیت در ایران و لزوم توجه به آن، پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر آموزش مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی حرکتی انجام شد.
روش­کار: طرح پژوهش از نوع طرح پیش ‌آزمون- پس‌ آزمون با گروه شاهد بود. دراین پژوهش30 نفر از مراجعان به مرکز بهزیستی شهر گرگان درسال 95 در دو گروه آزمون (15نفر) و شاهد (15نفر) به طورتصادفی جایگزین شدند. برای تحلیل داده ها از روش آماری تحلیل کواریانس استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان دادکه با توجه به مقدار (54/941=f ) و سطح معناداری (001/0P<) تفاوت معنی­داری بین میانگین دو گروه در نمره پس­آزمون سازگاری وجود دارد، بنابراین مهارت حل مسئله بر سازگاری معلولین جسمی-حرکتی موثر بوده است.
  نتیجه­گیری: با توجه به تفاوت معنی­دار میزان سازگاری در دو گروه آزمون و شاهد بعد از مداخله، می­توان این گونه نتیجه گیری کرد آموزش مهارت حل مسئله، میزان سازگاری معلولین جسمی حرکتی را افزایش می دهد.

کلیدواژه‌ها