تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه‌های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه‌های هوش هیجانی دانش‌آموزان پسر پایه‌ی چهارم ابتدایی (دوره دوم) شهرستان شادگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهیدچمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مقدمه: قلدری، سوءاستفاده تعامل اجتماعی میان همسالان است که می‌تواند دربرگیرنده پرخاشگری باشد. هوش هیجانی پایین به دخالت در قلدری به‌عنوان قلدر/ قربانی قلدری مربوط می‌شود. پژوهش حاضر با هدف، تاثیر آموزش هوش هیجانی بر مولفه‌های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه‌های هوش هیجانی دانش­آموزان انجام شده است.
روش­کار: این پژوهش در سال تحصیلی 94-1393 به‌صورت پیش­‌آزمون-پس‌­آزمون با گروه شاهد (20 نفر آزمون و 20 نفر گروه شاهد) در یک جامعه­ی دانش‌آموزی انجام شده است. آموزش هوش هیجانی در 10 جلسه 45 دقیقه‌ای، بر اساس مدل گلمن، انجام شد. نمونه‌گیری به ‌صورت تصادفی چندمرحله‌ای بوده و برای سنجش متغیر­های این پژوهش از پرسش­نامه قلدری اولویوس، پرسش­نامه شایستگی اجتماعی و سیاهه­ی بهره‌ی هوش هیجانی بار-آن و پارکر استفاده شد. روش آماری مورد استفاده کوواریانس چند متغیری بود.
یافته­ها: بین مولفه­های قلدری، شایستگی اجتماعی و مولفه­های هوش هیجانی، بین گروه آزمون و شاهد در سطح 001/0 تفاوت معنی‌دار وجود دارد که نشان­دهنده تاثیر آموزش هوش هیجانی می­باشد.
  نتیجه­گیری: آموزش هوش هیجانی، مولفه‌های قلدری را کاهش داده و شایستگی اجتماعی و مولفه‌های هوش هیجانی را افزایش می­‌دهد. این نتایج اهمیت به­کارگیری آموزش هوش هیجانی بر بهبود شایستگی‌های اجتماعی، هوش هیجانی و کاهش قلدری دانش­آموزان را مطرح می­نماید.

کلیدواژه‌ها