مقایسه‌ی ابعاد کمال‌گرایی، سیستم‌های مغزی-رفتاری و تاب‌آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی‌، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی روان‌شناسی‌، دانشگاه علوم و تحقیقات هرمزگان، هرمزگان، ایران

چکیده

مقدمه: امروزه در جوامع مختلف با روند صعودی بیماریهای قلبی‌عروقی مواجه هستیم. مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی ابعاد کمال‌گرایی، سیستم‌های مغزی- رفتاری و تاب‌آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی انجام شد.
روش‌کار: در این پژوهش علی-مقایسه‌ای، داده‌ها از 300 نفر شامل 150 نفر سالم و 150 نفر بیمار که در سال 1392 به بیمارستان‌های قلب و عروق شهر تهران مراجعه و بستری شده بودند، جمع‌آوری گردید که با روش نمونه‌گیری در دسترس، انتخاب شده بودند. ابزار سنجش تحقیق شامل مقیاس کمال‌گرایی چندبعدی فراست، مقیاس سیستم‌های بازداری و فعال‌سازی رفتاری کارور وایت و مقیاس تاب‌آوری کانر دیویدسون بودند. تحلیل داده‌ها با تحلیل رگرسیون لجستیک دوجمله‌ای و یو-من‌ویتنی با کمک نسخه‌ی 18 نرم‌افزار SPSS انجام گرفت.
یافته‌ها: ابعاد کمال‌گرایی متغیرهای تردید نسبت به اعمال، انتظارات والدین و نظم و ترتیب با متغیر بیماری عروق کرونر یا نبود آن (متغیر ملاک)، رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار داشتند (05/0>P). در سیستم مغزی-رفتاری، بازداری رفتاری و تفریح‌طلبی فعال‌سازی با متغیر ملاک، رابطه‌ی منفی و معنی‌دار و جنگ و گریزبا متغیر ملاک، رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار داشتند (05/0>P). تاب‌آوری در دو گروه تفاوتی نشان نداد (158/0=P).  
نتیجه‌گیری: اجزای خاصی از ابعاد کمال‌گرایی و سیستم‌های مغزی-رفتاری با بیماری عروق کرونر قلب، ارتباط اختصاصی دارد و می‌توانند مولفه‌های مناسبی در تحلیل‌های روان‌شناختی بروز بیماری کرونر قلب باشند.

کلیدواژه‌ها