ارتباط طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و علایم بالینی در مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی با و بدون نمای سایکوتیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (همدان)، ایران

2 دانشیار روان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اراک، اراک، ایران

3 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران (خراسان رضوی)، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، بنیاد بیماری‌های خاص، مرکز پزشکی خاص شرق، تهران

چکیده

مقدمه: تا کنون پژوهش‌های فراوانی درباره‌ی رابطه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه و اختلالات روان‌پزشکی صورت گرفته است. با توجه به این امر، پژوهش حاضر با هدف مقایسه‌ی طرح‌واره‌های ناسازگار در اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک و اختلال افسردگی اساسی انجام گرفت.
روش‌کار: جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی بیمارستان تخصصی روان‌پزشکی اراک در سال 94-1393 بود. به این منظور تعداد60 بیمارمبتلا به اختلال افسردگی اساسی و30 نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید. برای گردآوری داده‌های پژوهش از پرسش‌نامه‌های طرح‌واره‌های یانگ و چک‌لیست علایم بالینی استفاده شد .برای تحلیل داد‌ه‌های پژوهش از آزمون‌های تابع تشخیص و تحلیل واریانس یک‌سویه با بهره‌گیری از نرم‌افزار  SPSS نسخه‌ی 16 استفاده گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که طرح‌واره های ناسازگارانه‌ی نقص/شرم، شکست، انزوای اجتماعی، وابستگی/بی‌کفایتی، اطاعت و خویشتن‌داری/خودانضباطی ناکافی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک به گونه‌ای معنی‌دار (01/0P<) بیشتر از مبتلایان به اختلال افسردگی اساسی است، به طور کل می‌توان نتیجه گرفت که علایم بالینی و طرح‌واره‌های ناساز گارانه، ابتلای افراد به اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک و اختلال افسردگی اساسی را پیش‌بینی می‌کند در نتیجه ترکیب طرح‌واره‌های ناسازگار و علایم بالینی به عنوان پیش‌بینی‌کننده‌ی اختلال افسردگی اساسی با نمای سایکوتیک و اختلال افسردگی اساسی تایید شد.
نتیجه‌گیری: با توجه به ارتباط بین طرح‌واره‌های ناسازگار و علایم بالینی در اختلال افسردگی اساسی می‌توان گفت که طرح‌واره‌های ناسازگارانه در شکل‌گیری آسیب‌شناسی روانی در افراد موثرند.

کلیدواژه‌ها