اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان نشانه‌ها و ذهن‌آگاهی نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-فزون‌کنشی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی روان‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشیار دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان-شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اختلال نارسایی توجه-فزون کنشی از شایع‌ترین اختلال‌های دوران کودکی است که اغلب تا دوران نوجوانی و بزرگسالی تداوم می‌یابد. تا کنون روش‌های درمانی مختلفی جهت بهبود نشانه‌های این اختلال به کار گرفته شده است. در سال‌های اخیر، درمان‌های مبتنی بر ذهن‌آگاهی از جمله روش‌هایی بوده که توجه بیشتر پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این پژوهش نیز با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر میزان نشانه‌ها و  ذهن‌آگاهی نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-فزون کنشی به انجام رسید.
روش‌کار: پژوهش حاضر یک کارآزمایی بالینی با طرح پیش‌آزمون-پس آزمون با گروه شاهد می‌باشد. نمونه‌ی این پژوهش را 30 نفر از دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های دوره‌ی اول و دوم شهرستان گناباد که مبتلا به اختلال نارسایی توجه- فزون‌کنشی بودند، تشکیل دادند. ابزار مورد استفاده شامل مصاحبه‌ی بالینی، مقیاس درجه‌بندی اسنپ فرم والدین (SNAP-IV) و پرسش‌نامه‌ی ذهن‌آگاهی بودند. گروه آزمون هشت جلسه‌ی 90 دقیقه‌ای درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی را دریافت کردند و گروه شاهد در لیست انتظار قرار داشتند. داده‌ها با کمک آمار توصیفی و نیز با روش تحلیل کوواریانس تک‌متغیری در نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 تحلیل شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج مشخص گردید گروه آزمون در مقایسه با شاهد نشانه‌های اختلال نارسایی توجه-فزون‌کنشی را در پس‌آزمون بهبود یافت (001/0P<). هم‌چنین نمره‌ی ذهن‌آگاهی گروه آزمون در مقایسه با شاهد در پس‌آزمون، تغییر معنی‌داری نشان داد (001/0P<).
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی موجب بهبود نشانه‌های اختلال نارسایی توجه-فزون‌کنشی و ذهن‌آگاهی در نوجوانان مبتلا به اختلال نارسایی توجه-فزون‌کنشی گردیده است.

کلیدواژه‌ها