ویژگی‌های عصب روان‌شناختی و نظریه‌ی ذهن در کودکان بیش‌فعال همراه با نقص توجه و کودکان عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای روان‌شناسی کودکان با نیازهای خاص دانشگاه اصفهان، مدرس دانشگاه فرهنگیان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلام‌شهر، ایران

3 کارشناسی روان‌شناسی عمومی دانشگاه پیام نور بهارستان، ایران

چکیده

مقدمه: ارزیابی عصب روان‌شناختی جامع علایم موجود در فرد را در نظر می گیرد که بر پایه‌ی درک ساختار و عملکرد مغز است و باعث درک غنی‌تر از علایم  و در نهایت، منجر به توصیه‌های درمانی موثرتر می‌شود.  این پژوهش به منظور بررسی ویژگی‌های عصب روان‌شناختی و تئوری ذهن و رابطه‌ی این دو مولفه در کودکان بیش‌فعال همراه با نقص توجه و مقایسه‌ی آن‌ها با کودکان عادی  صورت گرفت.
روش‌کار: روش تحقیق این پژوهش، به روش علی مقایسه‌ای است که به این منظور 25 دانش‌آموز بیش‌فعال به روش نمونه‌گیری در دسترس و 25 دانش‌آموز عادی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند و از آزمون عصب روان‌شناختی کانرز و آزمون نظریه‌ی ذهن برای سنجش دو گروه استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) و تی مستقل و ضریب همبستگی پیرسون نشان دادکه بین دو گروه بیش‌فعال و عادی از نظر مولفه‌های نظریه‌ی ذهن و 3 تا زیرمقیاس  آزمون عصب روان‌شناختی، مشکلات توجه (001/0=P) و کارکردهای اجرایی (0001/0=P) و عملکرد تحصیلی خواندن (027/0=P) تفاوت وجود داشت یعنی کودکان بیش‌فعال از نظر این 3 مولفه و از نظر نظریه‌ی ذهن (009/0=P) پایین‌تر از کودکان عادی عمل کردند اما همبستگی بین ویژگی‌های عصب روان‌شناختی و نظریه‌ی ذهن در دو گروه بیش‌فعال و عادی ملاحظه نشد.
نتیجه‌گیری: برای ارزیابی تشخیصی کودکان بیش‌فعال می‌توان از آزمون‌های عصب‌شناختی به عنوان مکمل آزمون‌های رفتاری استفاده کرد و هم‌چنین با توجه به نتایج این پژوهش، کودکان بیش‌فعال، نیازمند برنامه‌های توان‌بخشی در مورد عملکرد تحصیلی، مشکلات توجهی، عملکرد تحصیلی خواندن هم‌چنین تئوری ذهن هستند بنابراین تمهیداتی در این زمینه باید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها