پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس عولمل خانوادگی زوجین مراجعه کننده به مراکز اورژانس‌ اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2020.16430

چکیده

مقدمه: هدف از انجام پژوهش حاضر پیش بینی خیانت زناشویی بر اساس عوامل خانوادگی زوجین مراجعه کننده به مراکز اورژانس‌ اجتماعی شهرستان ساری است. 
روش کار: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه‌ آماری‌ پژوهش، شامل کلیه شامل کلیه زوجین مراجعه کننده به اورژانس‌ اجتماعی شهرستان ساری است. حجم‌ نمونه‌، 200 نفر تعیین شده که با روش نمونه‌گیری‌ خوشه ای تصادفی انتخاب شده اند.
یافته‌ها: رابطه بین شرایط اقتصادی- گرایش به خیانت زناشویی زوجین در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی‌دار و معکوس است. هم چنین، بین دو متغیر شرایط اجتماعی- گرایش به خیانت زناشویی زوجین نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح خطای کوچک‌تر از 01/0 و اطمینان 99/0 معنی‌دار و معکوس است. نتیجه آزمون همبستگی بین دو متغیر شرایط فرهنگی- گرایش به خیانت زناشویی زوجین نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح خطای کوچک‌تر از 01/0 و اطمینان 99/0 معنی‌دار و معکوس است. رابطه بین شرایط مذهبی- گرایش به خیانت زناشویی زوجین در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی‌دار و معکوس است. نهایتا نتیجه آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر شرایط تحصیلی- گرایش به خیانت زناشویی زوجین نشان داد که رابطه بین این دو متغیر در سطح خطای کوچک‌تر از 05/0 و اطمینان 95/0 معنی‌دار و معکوس است.
نتیجه‌گیری: به نظر می رسد که شرایط خانوادگی زناشویی در افزایش گرایش افراد به روابط فرا زناشویی تاثیر به سزایی دارد.

کلیدواژه‌ها