اثربخشی آموزش برنامه بازسازی زندگی بر کیفیت زندگی زنان مطلقه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2020.16418

چکیده

مقدمه: طلاق از جمله عوامل تاثیرگذار بر سلامت جسمی و روانی افراد است. در این میان زنان قشر آسیب‌پذیرتری نسبت به مردان هستند و کیفیت زندگی آنان پس از طلاق تا حد بیشتری تحت تاثیر قرار می­گیرد. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش برنامه بازسازی زندگی بر کیفیت زندگی زنان مطلقه شهر اصفهان انجام شد.
روش کار: جامعه آماری این پژوهش بالینی شامل کلیه زنان مطلقه مراجعه‌کننده به مراکز مشاوره شهر اصفهان در سال 1397 بودند که 30 نفر از آنان به‌ روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه شاهد (15 نفر) و آزمون (15 نفر) جایگزین شدند. به منظور ارزیابی کیفیت زندگی، از پرسشنامه کیفیت زندگینجات و همکاران (2006) استفاده شد. مداخله شامل آموزش برنامه بازسازی زندگی در 8 جلسه ی 90 دقیقه‌ای  بوده و گروه شاهد هیچ مداخله‌ای دریافت نکردند. داده‌ها با روش تحلیل واریانس با اندازه‌‌گیری مکرر و نرم افزار SPSS24 تحلیل شدند.
یافته‌ها: آموزش برنامه بازسازی زندگی بر کیفیت زندگی و مولفه­های کیفیت زندگی (سلامت روانشناختی و مفهوم کیفیت زندگی) در مرحله پس­آزمون و پیگیری تاثیر معناداری داشته است (05/0>p).
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج، آموزش برنامه بازسازی زندگی می‌تواند منجر به بهبود کیفیت زندگی کلی، سلامت روانشناختی، درک مفهوم کیفیت زندگی و در نهایت ارتقاء بهداشت روانی و پیشگیری از آسیب­های پس از طلاق در زنان مطلقه گردد.

کلیدواژه‌ها