ارزیابی تغییرات ساختاری مغز در بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به تریاک و در درمان نگهدارنده با متادون ، درمان تنتور اپیوم و افراد سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روان پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2 استادیار روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 رادیولوژیست، رییس دپارتمان رادیولوژی بیمارستان رضوی، مشهد، ایران

4 دانشیار فیزیک پزشکی ، مرکز تحقیقات پزشکی هسته ای ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

5 استادیار رادیولوژی ، بیمارستان امام رضا (ع) ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، مشهد ، ایران

6 رادیولوژیست

چکیده

مقدمه: درمان نگهدارنده با متادون و تنتور اپیوم به عنوان راهکارهای کاهش آسیب در بیماران وابسته به مواد افیونی در ایران توصیه می شود. با این حال ، اثرات مصرف طولانی مدت متادون و تنتور اپیوم بر مغز بیماران مبتلا به اختلال وابستگی به تریاک کاملاً درک نشده است. در این مطالعه اثرات درمانهای نگهدارنده با متادون و تنتور اپیوم بر روی حجم مغز معتادان به تریاک تحت درمان نگهدارنده از طریق حجم سنجی با تصویربرداری با رزونانس مغناطیسی (MRI) مغز و مقایسه آنها با شرکت کنندگان سالم بررسی شده است.
مواد و روشها: این مطالعه مورد- شاهدی در سالهای 2015-2017 در شهر مشهد انجام شد. از طریق روش نمونه گیری در دسترس، 36 شرکت کننده در 3 گروه مساوی ( درمان نگهدارنده با متادون ، تنتور اپیوم و کنترل نرمال) تخصیص یافتند. حجم ماده خاکستری ، لوب فرونتال ، لوب تمپورال ، شکنج سینگولیت ، سیستم لیمبیک ، آمیگدال و هیپوکامپ همه شرکت کنندگان با استفاده از حجم سنجی با MRI ارزیابی شد.
یافته ها: میانگین حجم هر منطقه مورد ارزیابی از مغز بین سه گروه ، اختلاف آماری معنی داری مشاهده نشد (05 / 0P>).
نتیجه گیری: درمان نگهدارنده با متادون و تنتور اپیوم تاثیرات منفی بر حجم ماده خاکستری ، لوب فرونتال ، لوب تمپورال ، شکنج سینگولیت ، سیستم لمبیک ، آمیگدال و هیپوکامپ معتادان به تریاک تحت درمان نگهدارنده ندارد.

کلیدواژه‌ها