بررسی سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی دانشگاه پیام نور نجف آباد، ایران

2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: پرستاران نقش مهم وحیاتی در بهبود سلامت جامعه دارند. پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان سلامت روان در بین پرستاران بیمارستان شهدای لنجان انجام شده است.
 روش بررسی: مطالعه حاضر توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده و جامعه آماری آن شامل کلیه پرستاران بیمارستان شهدای لنجان بوده است. پس از برآورد آماری و تعیین حجم نمونه تعداد50 نفر از پرستاران بر حسب جدول مورگان  انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه 28 سوالی (GHQ) گلبرگ و میلر 1979 بود. پس از گردآوری  داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSبه منظور تجزیه وتحلیل آماری علاوه بر شاخصهای آمار توصیفی از روشهای آمار استنباطی چون آزمون تک متغیری، t مستقل و آزمون F استفاده شده است.
 یافته ها: دستاوردهای پژوهش نشان دادند بین سلامت روانی پرستاران با مشخصات جمعیت شناختی مختلف مانند میزان تحصیلات، سابقه خدمت و جنسیت پرستاران، تفاوت معناداری وجود نداشت (05/0<p).
 نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر و اهمیت سلامت روان در پرستاران، باید از هیجانات منفی و استرس این افراد کاست.

کلیدواژه‌ها