ساختار عاملی، روایی و اعتبار پرسش‌نامه وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) ؛ پرسش نامه ای برای سنجش اختلال وسواسی جبری ارتباطی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

2 دکتری تخصصی روان‌شناسی بالینی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

3 فوق دکتری روان‌شناسی با گرایش روانسنجی، عضو هیئت علمی گروه روان‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف مطالعه‌ی کنونی، بررسی ساختار عاملی و روایی و اعتبار پرسش‌نامه‌ی وسواسی‌جبری متمرکز بر همسر (PROCSI) در نمونه‌ای از دانشجویان دانشگاه‌های تهران می‌باشد.
روش کار: نمونه‌ی پژوهش حاضر، 459 دانشجوی متاهلی را شامل می‌گردد که به روش نمونه‌گیری در دسترس از دانشگاه‌های تهران، شهید‌بهشتی، شاهد، تربیت مدرس، علامه طباطبایی، امیرکبیر، صنعتی شریف و خوارزمی انتخاب شدند. شیوه‌ی انجام تحقیق شامل دو مرحله بود. در مرحله اول پس از سپری شدن مراحل ترجمه، پرسش نامه نهایی آماده شد. در مرحله‌ی دوم، پرسش‌نامه‌ی وسواسی جبری متمرکز بر همسر (PROCSI)، به همراه پرسش‌نامه‌های سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، افسردگی، اضطراب و استرس (DASS)، فهرست وسواسی جبری بازنگری شده (OCI-R) و مقیاس باورهای ارتباطی (RBI)، بر روی دانشجویان اجرا شد.
یافته‌ها:  همبستگی درونی PROCSI در دامنه‌ی 40/0 تا 82/0 قرار داشت که همگی در سطح 01/0 p< معنادار بودند. هم‌چنین، نتایج همبستگی دو بار اجرای آن در دامنه‌ی 57/0 تا  84/0 قرار داشت و آلفای کرونباخ کل پرسش‌نامه، 90/0 و آلفای کرونباخ خرده مقیاس‌های این پرسش‌نامه در دامنه 62/0 تا 76/0 به دست آمد. یافته‌های مربوط به روایی همگرا و واگرا نشان داد که خرده‌مقیاس‌ها و نمره کلی PROCSI با مقیاس DAS، همبستگی منفی و معنادار و با مقیاس‌های DASS، RBI و OCI-R همبستگی مثبت و معنادار دارد. علاوه بر این، در تحلیل عاملی تاییدی این مقیاس مشخص شد که شاخص‌های برازندگی، حاکی از برازندگی مناسب عامل‌های مقیاس PROCSI است.
نتیجه‌گیری: پرسش‌نامه PROCSI از روایی و اعتبار مناسبی برای کاربرد در زوج‌های ایرانی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها