بررسی میزان ترس اجتماعی در دانشجویان پزشکی و ارتباط آن با هوش هیجانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22038/jfmh.2019.14704

چکیده

مقدمه : ترس اجتماعی می­تواند به کاهش موفقیت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان پزشکی بیانجامد. با توجه به افت توانایی افراد مبتلا به ترس اجتماعی در برقراری ارتباطات اجتماعی، به نظر می­رسد مولفه­های هوش هیجانی با آن ارتباط دارد. این مطالعه در جستجوی علل مرتبط با ترس اجتماعی، علاوه بر ارزیابی میزان آن در دانشجویان پزشکی، به بررسی ارتباط هوش هیجانی با ترس اجتماعی پرداخته است.
روش­ کار: در این مطالعه­ی توصیفی تحلیلی، به روش سرشماری 244 نفر از  دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 91-90 با پرسش­نامه­های ترس اجتماعی LSAS و هوش هیجانیSREIT  ارزیابی شدند. تحلیل داده­ها با نرم­افزار spss 16 و به کمک آزمون تحلیل واریانس یک­طرفه و ضریب همبستگی پیرسون و تی­تست انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان دادند که میانگین نمرات هوش هیجانی در دانشجویان  74/21 ±34/43 و میانگین نمرات ترس اجتماعی 98/15±52/123 بودند. ارتباط معکوس بین هوش هیجانی و ترس اجتماعی (001/0=p) مشاهده شد. هوش هیجانی در زنان بیشتر از مردان بود (006/0=p)  و بین هوش هیجانی و معدل تحصیلی ارتباط معناداری وجود داشت (001/0>p). بین هوش هیجانی و ترس اجتماعی در دانشجویان ترم­های 3-1و 5، معدل­های کمتر از 17، افراد بومی مشهد و غیربومی ساکن خوابگاه و افراد با درآمد خانوادگی متوسط و بالاتر رابطه منفی معناداری مشاهده شد (05/0>p).
نتیجه­گیری: رابطه معکوس و معنیداری بین ترس اجتماعی و هوش اجتماعی در دانشجویان پزشکی وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها