استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 استاد گروه روان شناسی، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار گروه روان شناسی تربیتی و مشاوره، دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مقابله­های معنوی نقش مهمی در مواجهه افراد با رویدادهای استرس­زای زندگی دارند. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف استانداردسازی پرسشنامه مقابله معنوی در جمعیت دانشجویی انجام گردید.
روش کار: در یک پژوهش توصیفی- همبستگی، تعداد 600 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه­های دولتی شهر تهران به روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند. پرسشنامه­های مقابله معنوی (خارژنیسکا، 2015)، مقابله­های دینی (پارگامنت و همکاران، 1998)، راهبردهای مقابله معنوی (بالداکینو و بوهاگیار، 2003)، پرسشنامه هوش معنوی (خدایاری فرد و همکاران، 1394) و پرسشنامه ملی سلامت روانی دانشجویان (پورشریفی و همکاران، 1391) در مورد شرکت­کنندگان اجرا گردید. داده­های پژوهش به کمک نرم افزارهای آماری اس­پی­اس­اس و لیزرل و همچنین با استفاده از روش همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی تحلیل شدند.
یافته­ها: ضرایب اعتبار به روش همسانی درونی برای نمره کل، مقابله معنوی مثبت و منفی به ترتیب برابر 84/0، 90/0 و 84/0 بود. ضرایب اعتبار مربوط به خرده­مقیاس­های مقابله معنوی مثبت و منفی نیز بین 57/0 تا 90/0 قرار داشت. یافته­های تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر وجود دو عامل مقابله معنوی مثبت و منفی موجود نسخه اصلی در نمونه ایرانی بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان دهنده این است که الگوی هفت عاملی این پرسشنامه برازش قابل قبولی با داده­ها دارد. سرانجام، این پرسشنامه از روایی ملاکی، همگرا و واگرای مناسبی برخوردار می­باشد.
نتیجه­گیری: نتایج تحلیل­ها حاکی از آن است که پرسشنامه مقابله معنوی اعتبار و روایی مطلوبی برای سنجش مقابله معنوی دانشجویان ایرانی دارد.

کلیدواژه‌ها