بدتنظیمی هیجان و تحمل آشفتگی در بیماران مولتیپل اسکلروزیس و افراد سالم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشجوی دکترای روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیارگروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

4 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

5 کارشناس ارشد روان شناسی عمومی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: مولتیپل اسکلروزیس تأثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت زندگی افراد مبتلا حتی در اوایل بیماری می گذارد. بنابراین هدف این پژوهش مقایسه بدتنظیمی هیجانی و تحمل آشفتگی افراد دارای بیماری مولتیپل اسکلروزیس با افرادگروه شاهد بود.
 روش کار: این مطالعه از نوع علّی مقایسه ای است و جامعه آمار ی آن تمام افراد عادی و تمـام بیمـاران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس هستند که در تابستان و پاییز سال 1395 به انجمن ام اس کرمانشاه مراجعه نموده اند. به روش نمونه گیری در دسترس، 376 نفر شامل 201 فرد عادی و 175 بیمار مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجان و تحمل پریشانی بود که توسط مشارکت کنندگان تکمیل شدند. داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: میانگین نمرات بد تنظیمی هیجانی در گروه بیماران مولتیپل اسکلروزیس 90/17 ± 02/104  به طور معناداری بیشتر از گروه شاهد 75/19 ± 12/94 بود.  همچنین میانگین نمرات تحمل آشفتگی گروه بیماران مولتیپل اسکلروزیس 47/9 ± 05/37   به طور معناداری کمتر از گروه شاهد 14/10 ± 41/41 به دست آمد.
نتیجه گیری: بیماران مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد عادی بد تنظیمی هیجانی بیش تر و تحمل آشفتگی کمتری دارند.

کلیدواژه‌ها