بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی، گروه روان شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نیشابور، نیشابور، ایران

3 استاد گروه روان پزشکی، مرکز تحقیقات روان پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه بین عوامل فراتشخیصی و علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا انجام گردید.
روش کار: در یک پژوهش توصیفی- همبستگی تعداد 60 نفر از افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا شهر مشهد و نیشابور در سال 1396 به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مقیاس نشانگان علائم مثبت و منفی (کی و همکاران، 1987)، مقیاس تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی (کارلتون و همکاران، 2007)، اجتناب شناختی (سکستون و دوگاس، 2008)، پرسشنامه فراشناخت (ولز و کارترایت-هاتون، 2004)، پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان (گارنفسکی و کراج، 2006) و مقیاس پذیرش و عمل (بوند و همکاران، 2011) در مورد شرکت‌کنندگان اجرا گردید. داده‌های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون تحلیل شدند.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین عوامل فراتشخیصی، یعنی تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی (01/0=p)، اجتناب شناختی (01/0=p)، باورهای منفی نسبت به نگرانی (01/0=p)، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان ناسازگار (01/0=p) و سازگار (05/0=p) و همچنین اجتناب تجربه‌ای (01/0=p) با علائم روان‌پریشی رابطه وجود دارد. بعلاوه، اجتناب تجربه‌ای و تحمل‌ناپذیری بلاتکلیفی پیش‌بینی کننده علائم روان‌پریشی در افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا می‌باشند.
نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر بر اهمیت عوامل فراتشخیصی در تجربه علائم روان‌پریشی افراد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا تأکید دارد.

کلیدواژه‌ها