ارتباط سنجی میزان دانش مادر از رابطه غیر کلامی خود با رابطه مادر-کودک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان شناسی، پژوهشکده زنان، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، دانشکده روانشناسی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، دانشکده روان شناسی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد روان شناسی، گروه روان شناسی، دانشگاه علوم و تحقیقات، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه­ ی میزان آگاهی مادر از رفتار غیرکلامی خود با روابط مادر - کودک طراحی و اجرا شد.
روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مادران دارای فرزند 3 تا 6سال بود؛ که فرزندان آنها در سال تحصیلی 94-95 در مراکز پیش دبستانی، منطقه پنج شهر شیراز حضور داشتند. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 154 نفر از مادران بودند؛ که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده های مورد مطالعه از پرسشنامه دانش ارتباط غیرکلامی بنی اسدی و همکاران و مقیاس رابطه والد – کودک پیانتا استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها به روش آمار توصیفی و استنباطی، با استفاده از نرم افزار spss22 انجام شد.
 یافته ها: بین آگاهی مادران از رفتار غیرکلامی و رابطه مثبت کلی مادر – کودک (r=0/04)، همبستگی وجود ندارد. همچنین آگاهی مادران از رفتار غیرکلامی، با خرده مقیاس های دلبستگی(r=0/09) ، وابستگی(r=0/02)  و تعارض  (r=0/07) همبستگی ندارند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج، بین آگاهی مادران از رفتار غیرکلامی  با رابطه مادر – کودک رابطه وجود  ندارد.

کلیدواژه‌ها