مقایسه هوش معنوی،خودکنترلی ومکانیسم های دفاعی در دختران و پسران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مشاوره و راهنمایی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار گروه روان شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: هوش یکی از مهم ترین تفاوت‌های فردی در بین افراد جامعه است. هوش معنوی، عملکرد همراه با بصیرت، ملایمت و مهربانی با حفظ آرامش درونی و بیرونی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش معنوی، خودکنترلی و مکانیسم­های دفاعی در دختران و پسران صورت گرفت.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش مقایسه­ای-علی شامل دانش­آموزان مقطع  دوره دوم متوسطه شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 95-1394 بودند که با روش نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای 360 نفر (180 نفر پسر و 180 نفر دختر) به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از پرسش­نامه­های هوش معنوی، خودکنترلی و مکانیسم­های دفاعی استفاده شد. تحلیل داده­ها با نرم­افزار آماری SPSS و آنووا صورت گرفت.
یافته­ها: نتایج نشان داد که هوش معنوی بین دو گروه دختر و پسر در مولفه زندگی معنوی تفاوت معناداری دارد. هم­چنین تفاوت خودکنترلی بین دو گروه به لحاظ خودکنترلی منع­کننده و طبقه­بندی­کننده معنادار است. مکانیسم دفاعی بین دو گروه به لحاظ واپس­رانی، همانندسازی، دلیل­تراشی و جابه­جایی تفاوت معناداری دارد.
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد که بین دانش­آموزان دختر و پسر از نظر خودکنترلی، هوش معنوی و مکانیسم­های دفاعی تفاوت­های معنی­داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها