ارتباط بین اعتیاد به گوشی‌های هوشمند و سلامت روان دانشجویان‌ پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پرستاری، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

2 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران

3 دکترای علوم اعصاب، گروه پرستاری، دانشکده‌ی پرستاری و مامائی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران

چکیده

مقدمه: دانشجویان گروه بزرگی از کاربران تلفن همراه هستند که در معرض آسیب­های روان­شناختی ناشی از استفاده­ی مفرط از این وسیله قرار دارند. کاهش روابط اجتماعی و انزوا، افزایش احساس تنهایی، تکانشگری و افسردگی برخی از محتمل­ترین تبعات استفاده­ی متعدد از آن خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط بین اعتیاد به گوشی­های هوشمند و سلامت روان دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان در سال 96-1395 انجام گرفت.
روش­کار: این مطالعه توصیفی-تحلیلی با روش نمونه­گیری طبقه­بندی­ روی 200 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آبادان انجام گرفت. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های اطلاعات دموگرافیک، سلامت عمومی و استفاده مفرط از تلفن همراه بود. جهت تحلیل داده­ها از نرم­افزار SPSS نسخه 17 و آزمون­های آماری ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون تی مستقل استفاده شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد با استفاده مفرط از گوشی هوشمند، سلامت عمومی، کاهش می­یابد و بین ابعاد سلامت عمومی و اعتیاد به گوشی هوشمند، ارتباط معنی­داری وجود دارد (05/0>P).
نتیجه­گیری: با توجه به تاثیر منفی اعتیاد به گوشی هوشمند بر سلامت عمومی، این ارتباط می­تواند بر سایر ابعاد زندگی دانشجویان از جمله کیفیت زندگی و پیشرفت تحصیلی نیز تاثیر مخرب داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات