بررسی رابطه بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روان‌پزشکی کودک و نوجوان، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، ارومیه، ایران

2 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: دلایل حقیقی اختلالات اوتیسم، ناشناخته است. امروزه عوامل رشدی عصبی را علت اصلی این اختلال می‌دانند. به احتمال زیاد، عوامل ژنتیکی به صورت بالقوه و تعامل آنها با عوامل محیطی، احتمال بروز اتیسم را افزایش می‌دهد. به تازگی علاقه به مطالعات در مورد تاثیر وضعیت اجتماعی-اقتصادی بر وضعیت سلامت، افزایش یافته است. هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی- اقتصادی والدین و بروز اوتیسم می­باشد.
روش­کار: در این مطالعه مورد-شاهدی، جامعه مورد شامل تمام کودکانی است که در مراکز بهداشتی استان آذربایجان غربی، تشخیص اوتیسم دریافت کرده‌اند و در سال 1395 در حال دریافت آموزش بودند و گروه شاهد از افراد سالم تشکیل شد. برای تعیین وضعیت اقتصادی و اجتماعی از پرسش­نامه SES شامل چهار مولفه (میزان درآمد، طبقه اقتصادی، وضعیت مسکن و تحصیلات) استفاده شد.
یافته­ها: مطالعه حاضر، اختلاف معنی­داری در خصوص ترک مادر و وضعیت اقتصادی-اجتماعی در گروه‌های شاهد و مورد نشان نداد (05/0P>)  در حالی که تفاوت توزیع تغییر محل سکونت از نظر آماری معنی‌دار بود (020/0=P).
نتیجه­گیری: به نظر می­رسد که عوامل اقتصادی- اجتماعی والدین نمی‌تواند عامل بروز اوتیسم باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات