پیش‌بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان‌یافتگی شخصیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان‌شناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

2 گروه روان‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، قم، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف پیش­بینی الگوهای مرضی خوردن بر اساس روابط موضوعی اولیه و سازمان­یافتگی شخصیت انجام شد.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش توصیفی-همبستگی شامل دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 دانشگاه پیام نور و آزاد اسلامی شهر قم بودند. تعداد 888 نفر از این دانشجویان با استفاده از نمونه­گیری تصادفی خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب گردیدند. به منظور جمع­آوری داده­ها از پرسش­نامه­های روابط موضوعی، سازمان­یافتگی شخصیت­ کرنبرگ و نگرش‌های خوردن گارنر بودند. تحلیل داده­ها با تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد.
یافته­ها: روابط موضوعی اولیه 23/0 و سازمان­یافتگی شخصیت 17/0 از واریانس الگوی مرضی خوردن را تبیین می­کنند. ضریب­ رگرسیون مربوط به روابط­موضوعی ­اولیه در بعد بی­کفایتی و ناایمنی به ترتیب با ضرایب بتا (29/0 و 28/0 و­ ضریب رگرسیون مربوط به دفاع­های­ روانی نخستین، سردرگمی­ هویت و شخصیت ­مرزی به ترتیب با ضرایب بتای 70/0، 16/0 و 18/0 به صورت مثبت و در سطح 01/0 الگوی مرضی­خوردن را پیش­بینی می­کنند.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج مطالعه حاضر، روابط موضوعی اولیه و سازمان­یافتگی شخصیت قادر به پیش­بینی الگوهای مرضی­خوردن می­باشند.

کلیدواژه‌ها