مقایسه طرحواره‌های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی در زوجین متقاضی طلاق و عادی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی،گیلان، ایران

2 استادیار روان‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران

3 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد رامسر، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف اصلی این پژوهش، مقایسه زوجین متقاضی طلاق و عادی از نظر طرحواره­های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی بوده است.
روش­کار: در این پژوهش توصیفی با حجم نمونه 182 نفری (91 زوج متقاضی طلاق و91 زوج عادی) برای جمع­آوری اطلاعات از مقیاس‌های طرحواره­های ناسازگار اولیه و دانش و نگرش جنسی استفاده شده است .تحلیل آماری با استفاده از تحلیل واریانس تک­متغیره و چندمتغیره انجام شد.
یافته­ها: بین زوجین متقاضی طلاق و عادی از نظر طرحواره­های ناسازگار اولیه، دانش و نگرش جنسی، تفاوت معناداری وجود دارد (05/0>P).
نتیجه­گیری: زوجین متقاضی طلاق نسبت به زوجین عادی از طرحواره­های ناسازگار اولیه­ی­ بالاتر و دانش و نگرش جنسی کمتری برخوردارند.

کلیدواژه‌ها