مقایسه کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان لقاح آزمایشگاهی IVF)) و زنان بارور

نوع مقاله: گزارش کوتاه

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، علوم تحقیقات گیلان، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 دکترای بهداشت محیط، استادیار گروه مامایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: ناباروری در سراسر جهان به عنوان یک تجربه­ی استرس­زا شناخته شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان IVF و زنان بارور در شهر رشت انجام شد.
روش­کار: در این پژوهش، 275 زن مراجعه­کننده به موسسه ناباروری مهر رشت از تیر تا آبان سال 1395 انتخاب شدند و به سئوالات جمعیت­شناختی و پرسش­نامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (WHOQOL- BREF) پاسخ دادند. تحلیل داده­ها با آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره (مانوا) و نرم­افزار SPSS نسخه­ی 18 انجام شد.
یافته­ها: نتایج نشان داد که  کیفیت زندگی در زنان نابارور تحت درمان با IVF و زنان بارور، اختلاف معنی­داری داشت و از چهار زیرمقیاس کیفیت زندگی، دو حیطه­ی روان­شناختی و روابط اجتماعی دارای اختلاف معنی­داری بودند (001/0=P) ولی از لحاظ سلامت جسمانی (59/0=P) و حیطه محیط زندگی (89/0=P) اختلاف معنی داری دیده نشد.
نتیجه­گیری: به طور کلی، دو حیطه روان­شناختی و روابط اجتماعی کیفیت زندگی در زنان بارور نسبت به زنان نابارور تحت درمان با  IVF مطلوب­تر بود اما در حیطه­های سلامت جسمانی و محیط زندگی، در زنان بارور و نابارور، اختلاف معنی­داری دیده نشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات