اثربخشی گروه‌درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب و عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز مشاوره تخصصی رهیاب، مشهد، ایران

2 دکترای روان‌شناسی بالینی، دانشیار دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

چکیده

مقدمه: پژوهش حاضر به منظور بررسی اثربخشی گروه­­درمانی شناختی رفتاری بر اضطراب و عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (MS) انجام شد.
روش­کار: در این کارآزمایی بالینی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه شاهد، 20 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با نمونه­گیری در دسترس از انجمن بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهر مشهد در سال 1395 انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 10 نفری آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون در 10 جلسه هفتگی 2 ساعته تحت گروه­درمانی شناختی رفتاری قرار گرفتند و گروه شاهد این درمان را دریافت نکردند. در پیش­آزمون و پس­آزمون پرسش­نامه­های اضطراب بک (BAI) و عزت نفس کوپراسمیت (CSEI) بر دو گروه اجرا شد. تحلیل داده­ها با روش تحلیل کواریانس و آزمون تی صورت گرفت.
یافته­ها: گروه­درمانی شناختی رفتاری به طور معنی­داری منجر به کاهش اضطراب (001/0>P) و افزایش عزت نفس کلی (001/0>P)، عزت نفس عمومی (002/0=P)، عزت نفس خانوادگی (005/0=P) و عزت نفس شغلی- تحصیلی (003/0=P) گروه آزمون در مقایسه با گروه شاهد می­شود ولی تفاوت معنی­داری در نمرات عزت نفس اجتماعی (388/0=P) بین دو گروه مشاهده نشد.
نتیجه­گیری: گروه­درمانی شناختی رفتاری منجر به کاهش اضطراب و افزایش عزت نفس بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می­شود. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات