ابعاد پریشانی مرگ: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه روان‌شناسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه روان‌شناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

4 استادیار روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان-پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ، سه بعد پریشانی مرگ را تشکیل می­دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی همگرایی و واگرایی بین این سه بعد نگرش مرضی نسبت به مرگ بود.
روش­کار: در یک بررسی همبستگی، نمونه­ای به حجم 339 نفر به روش تصادفی طبقه­ای از بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور استان آذربایجان شرقی که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. شرکت­کنندگان به مقیاس­های اضطراب مرگ، وسواس مرگ و افسردگی مرگ پاسخ دادند. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی از نوع تحلیل مولفه­های اصلی با چرخش پروماکس تحلیل شدند.
یافته­ها: الگوی وزن­های عاملی و آزمون اسکری سه عامل وسواس مرگ، افسردگی مرگ و اضطراب مرگ را به ترتیب با ارزش­های ویژه 4/13، 77/3 و 54/2 پیشنهاد نمود. این 3 عامل 85/45 درصد واریانس­های پریشانی مرگ را تبیین می­کنند.
نتیجه­گیری: پریشانی مرگ، ساختاری چندعاملی داشته و وسواس مرگ، افسردگی مرگ و اضطراب مرگ، مولفه­های جداگانه­ی پریشانی مرگ را تشکیل می­دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات