تدوین منشور حقوق بیماران روان‌پزشکی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامائی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشیار پزشکی قانونی، مرکز تحقیقات پزشکی قانونی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان ( خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جا که افراد مبتلا به اختلال روانی، بخش آسیب­پذیری از اجتماع را تشکیل می دهند، آگاهی و دانش لازم درباره حقوق آنان، ضروری است.
روش­کار: در تحقیق حاضر در فاز اول از بررسی متون و در فاز دوم از تکنیک دلفی استفاده شده است. در مرحله اولیه پس از استخراج کدهای اولیه که متشکل از 5 محور اصلی و 38  کد اخلاقی فرعی بوده است، سپس جهت دریافت نظرات، اصلاحات و پیشنهادات تکمیلی در اختیار 15 روان­پزشک و15 بیمار بالغ و یا قیم آنها، 15پرستار یا روان­پرستار، 10 پزشک همراه با حقوقدانان و 10 روان­شناس بالینی قرار گرفته است و از آنها درخواست بیان نظرات و اصلاحات شد. در اجرای راند دوم دلفی، کدهای اخلاقی مورد اصلاحات و پیشنهادات به صورت پرسش­نامه تدوین گردید. پس از آن با اخذ نظر اساتید محترم راهنما و مشاور، منشور اخلاقی به صورت نسخه­ی نهایی در 5 محور اصلی  تدوین گردید.
یافته­ها: منشور نهایی با5 محور اصلی شامل دریافت خدمات روان­پزشکی با کیفیت مطلوب، دریافت اطلاعات لازم به نحو مطلوب، حق انتخاب و تصمیم­گیری آزادانه­ی بیمار در دریافت خدمات روانپزشکی، احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری و آگاهی و دسترسی به مراجع کارآمد در جهت رسیدگی به مطالبات بیمار در حوزه درمان روان­پزشکی و 40 کد، تصویب شد.
نتیجه­گیری: تدوین منشور حقوق بیماران روان­پزشکی و آگاهی از آن، می­تواند اثر مثبتی بر رعایت حقوق این بیماران داشته باشد و روابط بیماران با درمانگران را بهبود بخشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات