مقایسه اثربخشی مداخله روانشناختی مبتنی بر مدل شناختی - رفتاری و مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان: پیگیری دو ماهه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تفت، تفت، ایران

2 گروه تربیت بدنی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مهاباد، مهاباد، ایران

3 دانشیار، گروه روانکاوی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران

4 دکتری مشاوره خانواده ، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشگاه آزاداسلامی، واحداسلامشهر، باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان، اسلامشهر، ایران

چکیده

مقدمه: مطالعات اندکی روی اثر مداخلات شناختی رفتاری و ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی ورزشکاران صورت گرفته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثربخشی 6 هفته آموزش راهبردهای شناختی رفتاری و تمرینات ذهن آگاهی بر عملکرد ورزشی تیراندازان با پیگیری دو ماهه بود.
روش کار: جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه تیراندازان پسر استان یزد با دامنه سنی 22-17 سال بود. برای انجام تحقیق 24 تیرانداز حرفه­ای به طور تصادفی در سه گروه آموزش راهبردهای شناختی رفتاری، مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی و کنترل (هر گروه 8 نفر) قرار گرفتند. برای اندازه گیری عملکرد ورزشی از فرم­های مخصوص استفاده شد. برای بررسی تغییرات عملکرد در گروه های سه گانه از آنالیز واریانس با اندازه گیری­های تکراری و تحلیل واریانس یک راهه استفاده شد. داده­ها به کمک نرم افزار spss 20تجزیه و تحلیل گردید.
یافته­ها:  نتایج نشان داد اگر چه گروه­های آزمایش اثر مثبتی بر نمرات عملکرد ورزشی در مرحله­­ی پس آزمون داشته­اند، این اثر در مرحله­ی پیگیری از بین رفته است. مقایسه­ گروه­ها در مراحل پس­آزمون و پیگیری عملکرد ورزشی نشان می­دهد که بین گروه ذهن­آگاهی با گروه کنترل و گروه شناختی - رفتاری تفاوت معنادار وجود دارد، اما بین گروه کنترل و شناختی- رفتاری تنها در پس­آزمون تفاوت معناداری وجود دارد.
نتیجه­گیری: یافته­ها پیشنهاد می­کند که تمرینات ذهن آگاهی می­تواند به عنوان یک روش جدید و نویدبخش در افزایش عملکرد ورزشی تیراندازان مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات