ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته‌های رزمی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه بهداشت و طب ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هوش هیجانی، مجموعه مهارت­هایی است که بر توانایی رویارویی موفقیت­آمیز با مقتضیات و فشارهای محیط تاثیر می­گذارد. عملکرد ورزشی نیز تا حدود زیادی تحت تاثیر عوامل استرس­زای رایج ورزشی قرار می گیرد که ممکن است با خطر آسیب­دیدگی همراه باشد. از این رو، هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هوش هیجانی و نرخ بروز آسیب در ورزشکاران نخبه رشته­های رزمی بود.
روش­کار: در این مطالعه 110 ورزشکار نخبه مرد شهر تهران که در رشته­های مختلف رزمی در سال 1395 فعالیت داشتند پرسش­نامه هوش هیجانی در ورزش لان و همکاران (2009) را به صورت داوطلبانه تکمیل کردند. اطلاعات مربوط به آسیب یک سال گذشته نیز با استفاده از برگه گزارش آسیب­های ورزشی از طریق مصاحبه با ورزشکاران جمع­آوری و در دانشکده تربیت بدنی دانشگاه تهران تحلیل شد. از همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده گردید.
یافته­ها: آنالیز همبستگی پیرسون نشان داد که یک رابطه­ی منفی بین مولفه­های شش­گانه­ی هوش هیجانی و تعداد آسیب­های ورزشی ورزشکاران نخبه رزمی وجود دارد اما از نظر آماری این ارتباط تنها در سه عامل تعداد آسیب ـ ارزیابی احساسات دیگران (211/0- =r،027/0=P)، تعداد آسیب ـ ارزیابی احساسات خود (232/0- =r،015/0=P) و تعداد آسیب ـ خود تنظیمی (225/0- =r،018/0 =P) معنی­دار بود.
نتیجه­گیری: هوش هیجانی پایین و در نتیجه عدم ارزیابی و تنظیم مناسب احساسات ممکن است از طریق اختلال در حواس خارجی ورزشکاران و افزایش تنش عضلانی در هماهنگی عصبی-عضلانی فرد اختلال ایجاد کند و باعث افزایش خطر آسیب­دیدگی وررزشکاران شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات