کیفیت زندگی افراد بعد از عمل جراحی زیبایی بینی در ایران: یک مرور سیستماتیک

نوع مقاله: مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشیار گروه گوش و حلق و بینی، دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

2 دانشکده پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

3 'گروه روان پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه:عمل جراحی زیبایی بینی در دو دهه­ی اخیر جزء محبوب­ترین و شایع­ترین اعمال جراحی زیبایی صورت، در دنیا و ایران بوده است. این مطالعه با هدف مرور جامع و منظم تمام مطالعات انجام شده در مورد کیفیت زندگی افراد بعد از عمل زیبایی بینی انجام شد.
روش­کار:با استفاده از کلمات کلیدی اختصاصی جستجوی جامع در بانک­های اطلاعاتی PubMed, Web of Science و Scopus انجام شد و تمام مطالعاتی که از ابتدای سال 2000 تا پایان سال 2017توسط نویسندگان ایرانی در مورد کیفیت زندگی افراد بعد از عمل رینوپلاستی انجام شده بود استخراج شد. فقط مطالعات آینده­نگر و مطالعاتی که در بیماران ایرانی انجام شده بود و کیفیت زندگی قبل و بعد از عمل رینوپلاستی بررسی شده بود وارد مطالعه شده و موارد تکراری و بی­ارتباط حذف شدند.
یافته­ها:در نهایت سه مقاله واجد شرایط و در مجموع در این مطالعات 275 نفر بررسی شدند. کیفیت زندگی، شش ماه بعد از رینوپلاستی به صورت معنی­دار افزایش یافته اما سه ماه بعد از رینوپلاستی تغییر معنی­داری نداشت.
نتیجه­گیری:به نظر می­رسد کیفیت زندگی در بیماران ایرانی، 6 ماه بعد از عمل رینوپلاستی بهبود می­یابد و قبل از 6 ماه این تغییر در کیفیت زندگی، معنی­دار نیست.

کلیدواژه‌ها