ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه‌ی فارسی پرسش‌نامه فضای انگیزشی تقویتی و تضعیفی ایجاد شده توسط مربی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد رفتار حرکتی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

مقدمه: جو انگیزشی، به درک ورزشکار از شیوه‌ها، ساختارها و انتظارات وضعی برمی‌گردد که رشد هدف‌گرایی‌های خاص را از طریق انتقال بین شیوه‌های انگیزشی تکلیف‌گرا و خودگرا جهت می‌دهد. هدف از پژوهش حاضر تعیین ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه­ی فارسی پرسش­نامه فضای انگیزشی تقویتی و تضعیفی ایجاد شده توسط مربی بود.
روش­کار: در این پژوهش تعداد 335 دختر و پسر (235پسر و 100 دختر) در سطوح مختلف مهارتی و در رشته‌های مختلف، به صورت نمونه‌گیری تصادفی خوشه‎ای انتخاب و نسخه­ی فارسی پرسش­نامه فضای انگیزشی تقویتی و تضعیفی ایجاد شده توسط مربی را تکمیل کردند. به منظور بررسی روایی سازه عاملی از تحلیل عاملی تاییدی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری، برای تعیین همسانی درونی از ضریب آلفای کرونباخ و برای پایایی زمانی از ضریب همبستگی درون طبقه‌ای در روش آزمون مجدد استفاده شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل عاملی تاییدی نشان­دهنده­ی برازش مطلوب نسخه­ی فارسی پرسش­نامه فضای انگیزشی تقویتی و تضعیفی ایجاد شده توسط مربی است. شاخص‎های برازندگی (07/0 =RMSEA، 88/0 =CFI،  88/0 =TLI)، همسانی درونی و پایایی زمانی (77/0)، از مقادیر قابل قبولی برخوردار بودند.
نتیجه­گیری: بر اساس نتایج، نسخه­ی فارسی پرسش­نامه فضای انگیزشی تقویتی و تضعیفی ایجاد شده توسط مربی از روایی و پایایی قابل قبولی در بین ورزشکاران ایرانی برخوردار است و قابلیت این را دارد که ورزشکاران، مربیان و پژوهشگران از آن استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها