تاثیر درمان چندوجهی لازاروس بر علایم افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دکترای روان‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تربت جام، تربت جام، ایران

3 ایران

4 کارشناسی ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات روان‌پزشکی و علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

مقدمه: با توجه به اثرات متقابل افسردگی و اضطراب بر افزایش قند خون بیماران دیابتی و نیاز به مداخله جهت بهبود این متغیرها، هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی درمانگری چندوجهی لازاروس بر کاهش علایم افسردگی، اضطراب و کنترل قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بوده است.
روش­کار: در این پژوهش که بر روی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 با افسردگی و اضطراب بالا و میزان هموگلوبین گلیکوزیله (HbA1C) بیشتر از 7 درصد انجام شد، تعداد 24 نفر از آزمودنی­ها که شرایط ورود به پژوهش را داشتند به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد (هر گروه 12 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل پرسش­نامه­های اضطراب و افسردگی بک و سنجش هموگلوبین گلیکوزیله بود. گروه آزمون به مدت سه ماه تحت آموزش کارگاهی جلسات گروهی روان­درمانی چندوجهی لازاروس (12 جلسه هفتگی 90 دقیقه­ای) قرار گرفتند که در بهار و تابستان 1394 در مرکز بهداشت ثامن مشهد برگزار شد. گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار گرفتند. برای تحلیل داده­ها از تحلیل کوواریانس چندمتغیره با کمک نرم­افزارSPSS  استفاده شد.
یافته­ها: نتایج حاکی از آن است که درمان چندوجهی لازاروس به طور معنی­داری (001/0=P) باعث کاهش علایم افسردگی، اضطراب و کاهش میزان قند خون زنان مبتلا به دیابت نوع 2 در مقایسه با گروه شاهد شده است.
نتیجه­گیری: در مجموع، درمان چندوجهی لازاروس می­تواند برای کاهش علایم اضطراب، افسردگی و علایم جسمانی بیماران دیابتی، موثر واقع ­شود.

کلیدواژه‌ها