پیش‌بینی تعارضات زناشویی بر اساس نگرش مذهبی در زنان متقاضی طلاق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، واحد رامسر، دانشگاه پیام نور، مازندران، ایران

2 دانشیارگروه روان‌شناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، واحد تهران، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش پیش­بینی تعارضات زناشویی بر اساس نگرش مذهبی در زنان متقاضی طلاق شهر رشت بود.
روش­کار: جامعه آماری این پژوهش همبستگی شامل کلیه زنان متقاضی طلاق شهر رشت در نیمه اول سال 1396 بود. نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 180 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع­آوری اطلاعات از پرسش­نامه­های تعارضات زناشویی و نگرش مذهبی خدایاری فرد و غباری بناب استفاده شده است. تحلیل داده­ها با روش آمار توصیفی، آزمونهای کولموگروف–اسمیرنف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون با روش گام به گام انجام گردید.
یافته­ها: رابطه خطی بین نگرش مذهبی با میزان تعارضات زناشویی در زنان در سطح 01/0 منفی و معنی­دار است. متغیر نگرش مذهبی قادر به توجیه 7/7 درصد واریانس تعارضات زناشویی شده است.
نتیجه­گیری: نتایج نمایانگر این بود که به طور کلی نگرش مذهبی در پیش­بینی­ تعارضات زناشویی نقش دارد.

کلیدواژه‌ها