بررسی وضعیت بهزیستی روان‌شناختی بیماران قلبی و افراد سالم در گیلان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی قلب و عروق، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

3 استادیار گروه آموزشی پزشکی اجتماعی، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

4 کارشناس ارشد روان‌شناسی بالینی، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، گروه قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

5 کارشناس ارشد روان‌شناسی عمومی، مرکز تحقیقات بیماریهای قلب و عروق گیلان، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه: بهزیستی و داشتن زندگی هدفمند در کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از بیماری­های قلبی نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت بهزیستی روان­شناختی در دو گروه بیماران قلبی و افراد سالم می باشد.
روش­کار: این مطالعه توصیفی بر روی دو گروه بیماران قلبی و افراد سالم مراجعه­کننده به کلینیک قلب بیمارستان حشمت رشت از اسفند 1394 تا مرداد 1395 انجام شد. مقیاس بهزیستی روان­شناختی ریف و اطلاعات جمعیت­شناختی برای آزمودنی­ها تکمیل و میانگین نمره کل بهزیستی و شش زیرمقیاس هر دو گروه، با استفاده از آزمون تی مستقل مقایسه شد. ارتباط نمره بهزیستی با متغیرها با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه بررسی شد.
یافته­ها:  تعداد 88 نفر در دو گروه با میانگین سنی 88/15± 47/50 سال وارد مطالعه شدند. نمره کل بهزیستی در گروه بیمار 44/10±50/80 و سالم 75/8 ± 66/87 بود که به طور معنی داری در گروه سالم بالاتر بود (001/0=P) نتایج نشان داد نمره بهزیستی در افراد بدون بیماری قلبی به اندازه 7/8 واحد از افراد با بیماری قلبی و در افراد بدون فشار خون به اندازه 5/3 واحد از بیماران مبتلا به فشار خون به طور معنی داری بیشتر است. ارتباط معنی­داری بین سایر متغیرهای زمینه­ای با نمره بهزیستی مشاهده نشد.  
نتیجه­گیری: در این مطالعه، بیماری قلبی و فشار خون از عوامل مرتبط با وضعیت بهزیستی شناخته شد. انجام مطالعات طولی به منظور بررسی بروز بیماری قلبی در افراد با نمره بهزیستی مختلف و اجرای  برنامه­های بهبود وضعیت بهزیستی به عنوان عامل پیشگیرانه توصیه می­شود.

کلیدواژه‌ها