تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش‌نامه تمایل به داشتن نگرش عضلانی در ورزشکاران ایرانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان‌شناسی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

2 دکترای روان‌شناسی بالینی، استادیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

مقدمه: در سالیان اخیر جذابیت جسمانی در میان مردان ورزشکار، استانداردهای جدیدی به خود گرفته است و موجب تغییر در نگرش‌های مرتبط با حجم عضلانی در آن‌ها شده است که نیاز به ارزیابی جامعی دارد. بنابراین هدف از پژوهش حاضر تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسش­نامه تمایل به داشتن نگرش عضلانی در جمعیت ورزشکاران ایرانی بود.
روش­کار: پژوهش حاضر از نوع همبستگی و اعتباریابی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی ورزشکاران تیمی و انفرادی شهر تهران در سال 1395 بود که تعداد 300 ورزشکار به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و به ابزار پژوهش شامل تمایل به داشتن نگرش عضلانی، تمایل به عضلانی بودن، وابستگی به تمرین و ذهن­آگاهی ورزشی پاسخ دادند. برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آلفای کرونباخ و همبستگی پیرسون با استفاده از نرم‌افزار SPSS و LISREL استفاده شد.
یافته­ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی از الگوی تک­عاملی این پرسش­نامه، حمایت کرده که 27/32 درصد واریانس مدل را تبیین می‌کند. نتایج تحلیل عاملی تاییدی نیز حاکی از برازش مطلوب مدل داشت. به علاوه الگوی روایی ملاکی پرسش­نامه با مقیاس‌های تمایل به عضلانی بودن، وابستگی به تمرین و ذهن­آگاهی ورزشی همبستگی مناسبی را گزارش داد. هم‌چنین بررسی همسانی درونی به روش آلفای کرونباخ حاکی از ثبات درونی رضایت‌بخش این پرسش­نامه داشت.
نتیجه­گیری: نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که نسخه فارسی پرسش­نامه­ی تمایل به داشتن نگرش عضلانی در جامعه ورزشکاران ایرانی، از روایی و پایایی رضایت­بخشی برخوردار است و ابزار مناسبی برای غربالگری و زمینه‌های پژوهشی در حوزه روان­شناسی ورزش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها