نویسنده = نعمت ا... یاراللهی
تعداد مقالات: 1
1. فراتحلیل رابطه ی بین تاب آوری و سلامت روان

دوره 17، شماره 3، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 103-108

نرگس سادات مرتضوی؛ نعمت ا... یاراللهی