نویسنده = مرتضی مدرس غروی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی رابطه ی طرح واره های ناسازگار اولیه و رضایت جنسی در زنان شاغل دانشگاه های فردوسی مشهد و شیراز

دوره 17، شماره 4، خرداد و تیر 1394، صفحه 192-196

سید سپهر هاشمیان؛ شادی شایان؛ آسیه امیدوار؛ مرتضی مدرس غروی


2. مقایسه ی افسردگی، اضطراب، سلامت روان عمومی و عزت نفس در زندانیان بندهای مشاوره و عادی

دوره 17، شماره 1، آذر و دی 1393، صفحه 52-57

مرتضی مدرس غروی؛ حسین کاشانی؛ مژگان لطفی؛ مهدیه برهانی؛ فرزاد اکبرزاده


3. اثربخشی رفتاردرمانی دیالکتیک مبتنی بر آموزش تنظیم هیجان بر علایم افسردگی

دوره 16، شماره 63، مهر و آبان 1393، صفحه 261-271

نادیا شاملو؛ مرتضی مدرس غروی؛ نگار اصغری پور